Building/ Repairing House

Are you looking to own your dream home today? OCB helps you realize your dream of buying/building, renovating and repairing your house quickly with a financial solution package with many attractive incentives with flexible lending methods.

Select product type

Đối tượng khách hàng
  • Cá nhân từ đủ 18 tuổi và không quá 70 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay
  • Nơi cư trú (Sổ hộ khẩu/ Xác nhận tạm trú) tại địa bàn có trụ sở cho vay OCB.
  • Uy tín tín dụng thỏa quy định của OCB.
Loan term
  • Thời gian cho vay lên đến 240 tháng
Grace period
  • Ân hạn gốc tối đa 6 tháng
Maximum loan amount based on the customer's capital needs

  • Số tiền cho vay lên đến 100% phương án vay và 80% giá trị Tài sản bảo đảm (TSBĐ).

Mortgage
  • Giấy tờ có giá/ Bất động sản có Giấy chứng nhận
Preferential interest rate
  • Theo quy định lãi suất OCB từng thời kỳ

Service register

Please kindly fill in the form with your information, we will contact you in soonest time.
Customer support
(84) 28 7305 6678