Recruitment


PositionAmountDepartmentWorkplaceExpired date
IT - FULLSTACK DEVELOPER 10Khối ITTP.HCM30/09/2022
QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ - OCB TALENTED BANKERS 2022
HOT
19Khối ITHỒ CHÍ MINH30/09/2022
IT - SENIOR INNOVATION LAB SPECIALIST (CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO)1Khối ITTP.HCM31/07/2022
IT - SENIOR CUSTOMER EXPERIENCE SPECIALIST (CHUYÊN VIÊN CAP CẤP HÀNH TRÌNH KHÁCH HÀNG)1Khối ITTP.HCM31/07/2022
IT - DIGITAL STRATEGY & GOVERNANCE SPECIALIST (CHUYÊN VIÊN CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ)2Khối ITTP.HCM31/07/2022
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NỢ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (TP.HCM)1Khối CIBHồ Chí Minh30/06/2022
GIÁM ĐỐC KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (PLEIKU)1Khối CIBPLEIKU - GIA LAI30/06/2022
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (AN GIANG)1Khối CIBAn Giang30/06/2022
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (TP.HCM)1Khối CIBHồ Chí Minh30/06/2022
DATA ENGINEER Data 1Khối ITHồ Chí Minh30/06/2022
IT - FULLSTACK DEVELOPER
Workplace
:TP. HCM IT/THẺ
Department
: Khối IT
Amount
: 10
Expired date
: 30/09/2022
QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ - OCB TALENTED BANKERS 2022
Workplace
:Khu vực TP.HCM - HO
Department
: Khối IT
Amount
: 19
Expired date
: 30/09/2022
IT - SENIOR INNOVATION LAB SPECIALIST (CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO)
Workplace
:Khu vực TP.HCM - HO
Department
: Khối IT
Amount
: 1
Expired date
: 31/07/2022
IT - SENIOR CUSTOMER EXPERIENCE SPECIALIST (CHUYÊN VIÊN CAP CẤP HÀNH TRÌNH KHÁCH HÀNG)
Workplace
:Khu vực TP.HCM - HO
Department
: Khối IT
Amount
: 1
Expired date
: 31/07/2022
IT - DIGITAL STRATEGY & GOVERNANCE SPECIALIST (CHUYÊN VIÊN CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ)
Workplace
:Khu vực TP.HCM - HO
Department
: Khối IT
Amount
: 2
Expired date
: 31/07/2022
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NỢ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (TP.HCM)
Workplace
:Khu vực TP.HCM - HO
Department
: Khối CIB
Amount
: 1
Expired date
: 30/06/2022
GIÁM ĐỐC KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (PLEIKU)
Workplace
:Khu vực Miền Đông
Department
: Khối CIB
Amount
: 1
Expired date
: 30/06/2022
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (AN GIANG)
Workplace
:Khu vực Miền Tây
Department
: Khối CIB
Amount
: 1
Expired date
: 30/06/2022
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (TP.HCM)
Workplace
:Khu vực TP.HCM - ĐVKD
Department
: Khối CIB
Amount
: 1
Expired date
: 30/06/2022
DATA ENGINEER Data
Workplace
:TP. HCM IT/THẺ
Department
: Khối IT
Amount
: 1
Expired date
: 30/06/2022