Recruitment


PositionAmountDepartmentWorkplaceExpired date
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NỢ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (TP.HCM)1Khối CIBHồ Chí Minh30/06/2022
GIÁM ĐỐC KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (PLEIKU)1Khối CIBPLEIKU - GIA LAI30/06/2022
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (AN GIANG)1Khối CIBAn Giang30/06/2022
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (TP.HCM)1Khối CIBHồ Chí Minh30/06/2022
DATA ENGINEER Data 1Khối ITHồ Chí Minh30/06/2022
CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP VẬN HÀNH HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ1Khối ITHồ Chí Minh30/06/2022
HEAD OF DIGITAL ANALYTICS UNIT 1Khối ITHồ Chí Minh30/06/2022
DATA SCIENTIST1Khối ITHồ Chí Minh30/06/2022
CHUYÊN GIA QUẢN LÝ DỰ ÁN FINTECH1Phòng quản lý chuyển đổiHồ Chí Minh30/06/2022
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU HÒA VỐN 1Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tưHồ Chí Minh31/05/2022
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NỢ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (TP.HCM)
Workplace
:Khu vực TP.HCM - HO
Department
: Khối CIB
Amount
: 1
Expired date
: 30/06/2022
GIÁM ĐỐC KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (PLEIKU)
Workplace
:Khu vực Miền Đông
Department
: Khối CIB
Amount
: 1
Expired date
: 30/06/2022
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (AN GIANG)
Workplace
:Khu vực Miền Tây
Department
: Khối CIB
Amount
: 1
Expired date
: 30/06/2022
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (TP.HCM)
Workplace
:Khu vực TP.HCM - ĐVKD
Department
: Khối CIB
Amount
: 1
Expired date
: 30/06/2022
DATA ENGINEER Data
Workplace
:TP. HCM IT/THẺ
Department
: Khối IT
Amount
: 1
Expired date
: 30/06/2022
CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP VẬN HÀNH HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
Workplace
:TP. HCM IT/THẺ
Department
: Khối IT
Amount
: 1
Expired date
: 30/06/2022
HEAD OF DIGITAL ANALYTICS UNIT
Workplace
:Khu vực TP.HCM - HO
Department
: Khối IT
Amount
: 1
Expired date
: 30/06/2022
DATA SCIENTIST
Workplace
:TP. HCM IT/THẺ
Department
: Khối IT
Amount
: 1
Expired date
: 30/06/2022
CHUYÊN GIA QUẢN LÝ DỰ ÁN FINTECH
Workplace
:Khu vực TP.HCM - HO
Department
: Phòng quản lý chuyển đổi
Amount
: 1
Expired date
: 30/06/2022
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU HÒA VỐN
Workplace
:Khu vực TP.HCM - HO
Department
: Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tư
Amount
: 1
Expired date
: 31/05/2022