Recruitment


PositionAmountDepartmentWorkplaceExpired date
CHUYÊN VIÊN ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG1Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tưTP. Hồ Chí Minh31/12/2021
Chuyên viên Định chế tài chính ngân hàng1Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tưTP. Hồ Chí Minh31/12/2021
CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ TÍN DỤNG
HOT
4Khối quản lý tín dụngHà Nội29/11/2021
TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
HOT
3Khối RBHà Nội 29/11/2021
NHÂN VIÊN KHO QUỸ - CHI NHÁNH MỚI4Khối vận hànhHà Nội30/11/2021
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR) - CHI NHÁNH MỚI
HOT
4Trung tâm bảo hiểmHà Nội30/11/2021
TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - CHI NHÁNH MỚI
HOT
3Khối RBHà Nội30/11/2021
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI - CHI NHÁNH MỚI
HOT
1Khối RBHà Nội30/11/2021
GIÁM ĐỐC/ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CHI NHÁNH MỚI
HOT
20Khối RBHà Nội, Huế, Nam Định30/11/2021
KIỂM SOÁT VIÊN - CHI NHÁNH MỚI
HOT
4Khối quản lý tín dụngHà Nội30/11/2021
CHUYÊN VIÊN ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG
Workplace
:Khu vực TP.HCM - HO
Department
: Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tư
Amount
: 1
Expired date
: 31/12/2021
Chuyên viên Định chế tài chính ngân hàng
Workplace
:Khu vực TP.HCM - HO
Department
: Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tư
Amount
: 1
Expired date
: 31/12/2021
CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ TÍN DỤNG
Workplace
:Khu vực Miền Bắc
Department
: Khối quản lý tín dụng
Amount
: 4
Expired date
: 29/11/2021
TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Workplace
:Khu vực Miền Bắc
Department
: Khối RB
Amount
: 3
Expired date
: 29/11/2021
NHÂN VIÊN KHO QUỸ - CHI NHÁNH MỚI
Workplace
:Khu vực Miền Bắc
Department
: Khối vận hành
Amount
: 4
Expired date
: 30/11/2021
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR) - CHI NHÁNH MỚI
Workplace
:Khu vực Miền Bắc
Department
: Trung tâm bảo hiểm
Amount
: 4
Expired date
: 30/11/2021
TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - CHI NHÁNH MỚI
Workplace
:Khu vực Miền Bắc
Department
: Khối RB
Amount
: 3
Expired date
: 30/11/2021
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI - CHI NHÁNH MỚI
Workplace
:Khu vực Miền Bắc
Department
: Khối RB
Amount
: 1
Expired date
: 30/11/2021
GIÁM ĐỐC/ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CHI NHÁNH MỚI
Workplace
:Khu vực Miền Bắc
Department
: Khối RB
Amount
: 20
Expired date
: 30/11/2021
KIỂM SOÁT VIÊN - CHI NHÁNH MỚI
Workplace
:Khu vực Miền Bắc
Department
: Khối quản lý tín dụng
Amount
: 4
Expired date
: 30/11/2021