Back to previous

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Workplace
TP. Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
28-02-2022

Job description

- Nghiên cứu, soạn thảo các văn bản định chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ thuộc lĩnh vực hành
chính, xây dựng cơ bản để áp dụng trong toàn hệ thống.
- Lập kế hoạch hoạt động của phòng hành chính hàng năm
- Điều phối công việc và quản lý các hoạt động hành chính toàn hệ thống. Chỉ đạo giải quyết mọi
vấn đề phát sinh liên quan đến nghiệp vụ hành chính.
- Hỗ trợ, phối hợp với các phòng ban khác thực hiện các công tác liên quan đến Phòng Hành chính.
- Quản lý, tổ chức hậu cần, các công tác đối nội, đối ngoại với các cơ quan ban ngành và đối tác
của ngân hàng.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của BĐH

Job requirements

- Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Hiểu biết về hoạt động ngân hàng
- Hiểu biết về các thủ tục hành chính, nghiệp vụ mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ liên quan ngành nghề hoạt động.
- Hiểu biết về pháp luật liên quan đến nghiệp vụ hành chính quản trị, văn thư lưu trữ

* Ứng viên quan tâm gửi thông tin theo mẫu của Ngân hàng về địa chỉ: pns.tuyendung@ocb.com.vn
Customer support
(84) 28 7305 6678