Back to previous

THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU

18/12/2019

TRÁI PHIẾU GOLF LONG THÀNH
  • Điều kiện, điền khoản của Trái Phiếu

                Bản công bố thông tin trái phiếu GLT.BOND01.2020            
 
              Bản công bố thông tin trái phiếu GLT.BOND02.2020

                Bản công bố thông tin trái phiếu GLT.BOND03.2020           
                Bản công bố thông tin trái phiếu GLT.BOND04.2020

                Bản công bố thông tin trái phiếu GLT.BOND05.2020           
                Bản công bố thông tin trái phiếu GLT.BOND06.2020
                Bản công bố thông tin trái phiếu GLT.BOND07.2020          
                Bản công bố thông tin trái phiếu GLT.BOND08.2020

                Bản công bố thông tin trái phiếu GLT.BOND09.2020           
                Bản công bố thông tin trái phiếu GLT.BOND010.2020

                Thư bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu GLT.BOND01.2020
 
               Thư bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu GLT.BOND02.2020
                Thư bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu GLT.BOND03.2020
                Thư bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu GLT.BOND04.2020
                Thư bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu GLT.BOND05.2020
                Thư bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu GLT.BOND06.2020
                Thư bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu GLT.BOND07.2020
                Thư bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu GLT.BOND08.2020
                Thư bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu GLT.BOND09.2020
                Thư bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu GLT.BOND10.2020             

TRÁI PHIẾU CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẮK LẮK

TRÁI PHIẾU GLT.BOND1.2018

  • Điều kiện, điền khoản của Trái Phiếu

               Bản công bố thông tin

  • Các bên có liên quan

            Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký

            Hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm

  • Tình hình tài chính của doanh nghiệp

            Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2018

            Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2017

TRÁI PHIẾU BDI.BOND01.2020

  • Tình hình tài chính của doanh nghiệp

             Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019
             Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018
TRÁI PHIẾU TTG.H2023.001


TRÁI PHIẾU SKLI.BOND01.2019


TRÁI PHIẾU SKLI.BOND02.2019


TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN HẢI VÂN


TRÁI PHIẾU HVR2123001

Related news

See more
Customer support
(84) 28 7305 6678