Payment Guarantee Account (PGA)

Payment Guarantee Account (PGA)

Payment account by Vietnam Dong of a intermediary payment organization opened at OCB to satisfy intermediary payment services (E-wallet, electronic money transfer,…)
Đối tượng khách hàng
Khách hàng tổ chức có Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp.

Đặc tính sản phẩm

Tài khoản đảm bảo
  • Tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của tổ chức trung gian thanh toán mở tại OCB để đảm bảo cho việc cung ứng các dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán (ví điện tử, chuyển tiền điện tử,…).
  • Việc mở và sử dụng Tài khoản đảm bảo thanh toán thực hiện theo hợp đồng/thỏa thuận cụ thể giữa OCB và Khách hàng.

Lợi ích cho Khách hàng

  • Giúp Khách hàng là tổ chức trung gian thanh toán quản lý và tách bạch dòng tiền từ hoạt động thu/ chi hộ/ dịch vụ trung gian thanh toán với các giao dịch thanh toán thông thường của chính doanh nghiệp.
  • Giúp Tổ chức trung gian thanh toán tuân thủ các quy định của NHNN và cơ quan chức năng có liên quan.

Registration procedure

Please kindly fill in the form with your information, we will contact you in soonest time.
Customer support
(84) 28 7305 6678