Trở lại trang trước

OCB công bố Báo cáo kiểm toán 2020

24/03/2021

Trong giai đoạn 2016 -2020, OCB được đánh giá là ngân hàng số 1 về tốc độ tăng trưởng, với các chỉ số ROA, ROE thuộc nhóm đầu toàn ngành.