Back to previous

THÔNG BÁO THU GIỮ TÀI SẢN NĂM 2020

07/02/2020

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 02/01/2020 - Khách hàng Nguyễn Thị Út

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 17/01/2020 - Khách hàng Hồ Thị Kim Thoa & Bùi Duy Phong

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 16/02/2020 - Khách hàng Lương Bá Nam & Công ty TNHHH MTV TV ĐT Xây dựng 519 & Công ty TNHHH MTV TV ĐT Xây dựng Phan Vũ

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 18/02/2020 - Khách hàng Nguyễn Thị Thùy Linh & Lý Tập Thể

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 28/02/2020 - Khách hàng Lương Bá Nam

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 03/03/2020 - Khách hàng Nguyễn Thị Lan & Đỗ Hoàng Minh & Công ty TNHH TM SX Đông Nam Dược Hồng Vượng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 09/03/2020 - Khách hàng Lê Thanh Tuyền

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 10/03/2020

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 12/03/2020 - Khách hàng Nguyễn Văn Thắng & Đặng Thị Duy Linh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 18/03/2020 - Công ty TNHH Nam Ho

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 19/03/2020 - Khách hàng Lê Ngô Sấm & Trần Thị Tho

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 23/03/2020 - Khách hàng Lý Thành Sinh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 24/03/2020 - Công ty TNHH Bắc Hoàng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 07/4/2020 - Khách hàng Nguyễn Thái Huỳnh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 07/4/2020 - Khách hàng Lê Quốc Thanh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 09/4/2020 - Công ty TNHH Năm Bé Kiên Giang

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 13/4/2020 - Khách hàng Lê Đình Liêm

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 13/4/2020 - Khách hàng Âu Thái Bình

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 14/4/2020 - Khách hàng Nguyễn Văn Tâm

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 29/4/2020 - Khách hàng Lê Thị Kim Trúc

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/5/2020

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/5/2020 - Khách hàng Nguyễn Bá Thụ & Triệu Thị Hiền

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 22/5/2020

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 03/6/2020 - Khách hàng Vũ Hoàng Việt

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 16/6/2020 - Khách hàng Trịnh Thị Kim Nhung & Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Thy & Nguyễn Đắc Lộc & Vy Thị Lan

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 22/6/2020 - Khách hàng Trần Thu Nguyệt, Vũ Công Hòa & Bùi Hương Giang

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 29/6/2020

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 10/7/2020

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 14/7/2020

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 16/7/2020

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 27/7/2020
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 31/7/2020

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 04/8/2020
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 18/8/2020 - Công ty TNHH MTV Vận tải Thương mại Tuyết Hon

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 18/8/2020 - Khách hàng Nguyễn Thái Bình

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 24/8/2020 - Khách hàng Trần Ngọc Thông, Nguyễn Thị Mừng, Trần Chấn Thành

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/8/2020 - Khách hàng Nguyễn Thị Lĩnh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 28/8/2020 - Khách hàng Phan Quốc Thái

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 11/9/2020 - Công ty TNHH TM Bất động sản Hưng Việt
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 11/9/2020 - Khách hàng Đinh Thiên Quốc

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 20/9/2020

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 24/9/2020

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/9/2020 - Khách hàng Nguyễn Thị Út

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 14/10/2020 - Khách hàng Nguyễn Ngọc Thuận

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 15/10/2020 - Khách hàng Trần Thị Hồng Vân

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 20/10/2020 - Khách hàng Trần Văn An, Võ Băng Quân, Võ Minh Quân, Bùi Thúy Vinh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 26/10/2020 - Khách hàng Nguyễn Thanh Phương Đài, Trần Minh Tùng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 20/10/2020

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 06/11/2020 - Khách hàng Phạm Minh Thoa

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 12/10/2020 - Khách hàng Nguyễn Thị Kim Yến, Phạm Minh Giám, Nguyễn Văn Ân

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 09/11/2020 - Khách hàng Văn Thị Thu Hà

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 09/11/2020 - Công ty Express Trains Ath

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 12/11/2020 - Khách hàng Trần Chí Tâm & Công ty TNHH Xây Dựng Điện Đức Lợi

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 13/11/2020 - Khách hàng Lê Tấn Thanh Tòng & Nguyễn Lê Minh Trúc

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 14/11/2020 - Khách hàng Vũ Đình Phê & Đỗ Thị Hằng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/11/2020 - Khách hàng Phan Văn Tư & Trần Thị Huê

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/11/2020 - Khách hàng Phạm Phú Lâm & Trần Thị Như Ý

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/11/2020 - Khách hàng Vũ Tuấn Lộc & Trần Thị Tại

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 30/11/2020 - Khách hàng Y Kriu Ksor

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 22/12/2020 - Khách hàng Nguyễn Văn Nhung & Thạch Thị Hải & Huỳnh Thị Hoàng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 23/12/2020 - Công ty Nhân Lực Phát

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 24/12/2020 - Khách hàng Nguyễn Minh Nhựt & Thái Thị Diễm Tú

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/12/2020 - Khách hàng Phạm Hữu Thủy Tùng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 28/12/2020

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 22/12/2020 - Khách hàng Trương Thị Mừng

Related news

See more
Customer support
(84) 28 7305 6678