Back to previous

THÔNG BÁO - LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2021

06/01/2021

- Số 116/2021/TB-OCB - ngày 07/01/2021 - Khách hàng Y Wer Mlo

- Số 111/2021/TB-OCB - ngày 07/01/2021 - Khách hàng Y Phu Nie

- Số 09/2021/TB-OCB - ngày 07/01/2021 - Khách hàng Y Nien Mlo

- Số 107/2021/TB-OCB - ngày 07/01/2021 - Khách hàng Y Kong Mlo

- Số 08/2021/TB-OCB - ngày 07/01/2021 - Khách hàng Y Jin Adrong

- Số 103/2021/TB-OCB - ngày 07/01/2021 - Khách hàng H Yuor Nie

- Số 104/2021/TB-OCB - ngày 07/01/2021 - Khách hàng  H Rinh Mlo

- Số 01/2021/TB-OCB - ngày 08/01/2021 - Khách hàng Lê Trung Hiếu

- Số 34/2021/TB-OCB - ngày 11/01/2021 - Khách hàng Phố Duyên

- Số 112/2021/TB-OCB - ngày 12/01/2021 - Khách hàng Y Monh Kbour

- Số 106/2021/TB-OCB - ngày 12/01/2021 - Khách hàng Y Duong Nie

- Số 105/2021/TB-OCB - ngày 12/01/2021 - Khách hàng Nay Muai

- Số 63/2021/TB-OCB - ngày 15/01/2021 - Khách hàng Đoàn Quang Trung

- Số 73/2021/TB-OCB - ngày 18/01/2021 - Số 73

- Số 2001/2021/TB-OCB - ngày 20/01/2021 - Khách hàng Võ Thanh Sơn

- Số 01/2021/TB-OCB - ngày 28/01/2021 - Khách hàng Điểu Dân

- Số 219/2021/TB-OCB - ngày 05/02/2021 - Khách hàng Vương Thị Ngọc Lan

- Số 05/2021/TB-OCB - ngày 23/02/2021 - Số 05

- Số 42/2021/TB-OCB - ngày 24/02/2021 - Số 42

- Số 12/2021/TB-OCB - ngày 24/02/2021 - Số 12

- Số 36/2021/TB-OCB - ngày 26/02/2021 - Số 36

- Số 40/2021/TB-OCB - ngày 26/02/2021 - Số 40

- Số 41/2021/TB-OCB - ngày 26/02/2021 - Số 41

- Số 44/2021/TB-OCB - ngày 26/02/2021 - Số 44

- Số 46/2021/TB-OCB - ngày 26/02/2021 - Số 46

- Số 49/2021/TB-OCB - ngày 02/03/2021 - Khách hàng H Cir Nie

- Số 52/2021/TB-OCB - ngày 02/03/2021 - Khách hàng H DJRing

- Số 30/2021/TB-OCB - ngày 05/03/2021 - Khách hàng Hồ Thị Kiều

- Số 51/2021/TB-OCB - ngày 09/03/2021 - Khách hàng H Um Nie

- Số 338/2021/TB-OCB - ngày 09/03/2021 - Khách hàng Phan Văn Tú

- Số 354/2021/TB-OCB - ngày 10/03/2021 - Khách hàng Nguyễn Ngọc Bách Sơn

- Số 361/2021/TB-OCB - ngày 11/03/2021 - Công ty Nam Giang

- Số 61/2021/TB-OCB - ngày 11/03/2021 - Khách hàng H Mue Nie

- Số 63/2021/TB-OCB - ngày 11/03/2021 - Khách hàng H Thuy Kbuor

- Số 12/2021/TB-CNCT - ngày 11/03/2021 - Khách hàng Hồ Thanh Minh

- Số 04/2021/TB-OCB - ngày 12/03/2021 - Khách hàng Tran Thi Nhan

- Số 1503/2120/TB-OCB - ngày 15/03/2021 - Khách hàng Hoang Thi Teo

- Số 1803/2120/TB-OCB - ngày 18/03/2021 - Khách hàng Hoang Thi Tu

- Số 45/2021/TB-OCB-TTKD - ngày 19/03/2021 - Khách hàng Nguyễn Thị Gái Em

- Số 28/2120/TB-OCB.BL - ngày 23/03/2021 - Công Ty Nhựt Hồng

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ/ HÀNH CHÍNH HỖ TRỢ CÔNG TÁC THU HỒI NỢ

- Số 52/2021/TB-OCB-TTKD - ngày 26/03/2021 - Khách hàng Trần Hòa Thuận
- Số 29/2021/TB-OCB - ngày 29/03/2021 - Khách hàng Mai Thị Vân

- Số 28/2021/TB-PGDRG - ngày 29/03/2021 - Khách hàng Trần Hoài Thương

- Số 07/2021/TB-GH - ngày 31/03/2021 - Khách hàng Trương Văn Tính

- Số 01/2021/TB-OCB - ngày 31/03/2021 - Khách hàng Trần Văn Quý

- Số 06/2021/TB-OCB - ngày 31/03/2021 - Số 06

- Số 22/2021/TB-OCB - ngày 01/4/2021 - Khách hàng Hà Văn Tần

- Số 07/2021/TB-OCB - ngày 02/4/2021 - Khách hàng Phạm Phú Lâm

- Số 55/2021/TB-OCB - ngày 05/4/2021 - Số 55

- Số 74/2021/TB-OCB - ngày 07/4/2021 - Công ty Việt Tân

- Số 50/2021/TB-OCB - ngày 08/4/2021 - Khách hàng Pham Ngọc Đon

- Số 51/2021/TB-OCB - ngày 08/4/2021 - Khách hàng Y Kriu Ksor

- Số 544/2021/TB-OCB - ngày 09/4/2021 - Số 544

- Số 61/2021/TB-OCB - ngày 31/03/2021 - Khách hàng K Huynh

- Số 129/2021/TB-OCB - ngày 12/4/2021 - Khách hàng Dương Văn Quyết

- Số 12/2021/TB-OCB - ngày 12/4/2021 - Khách hàng Mong Hải Quý

- Số 128/2021/TB-OCB - ngày 12/4/2021 - Khách hàng H Ther Nie

- Số 114/2021/TB-OCB - ngày 12/4/2021 - Khách hàng H Huai Nie

- Số 127/2021/TB-OCB - ngày 12/4/2021 - Khách hàng H Bliah Nie
- Số 126/2021/TB-OCB - ngày 12/4/2021 - Khách hàng H Bik Ayun
- Số 119/2021/TB-OCB - ngày 12/4/2021 - Khách hàng Y Dieu Mlo
- Số 131/2021/TB-OCB - ngày 12/4/2021 - Khách hàng Y Bloh Mlo

- Số 100/2021/TB-OCB - ngày 12/4/2021 - Khách hàng Y Be Kbour

- Số 124/2021/TB-OCB - ngày 12/4/2021 - Khách hàng Võ Thái Học

- Số 123/2021/TB-OCB - ngày 12/4/2021 - Khách hàng Y Dioh Kbour

- Số 120/2021/TB-OCB - ngày 12/4/2021 - Khách hàng Y Dlo Kdok
- Số 121/2021/TB-OCB - ngày 12/4/2021 - Khách hàng Y Hiep Mlo
- Số 132/2021/TB-OCB - ngày 12/4/2021 - Khách hàng Y Ju Ksor
- Số 133/2021/TB-OCB - ngày 12/4/2021 - Khách hàng Y Pleo Nie
- Số 122/2021/TB-OCB - ngày 12/4/2021 - Khách hàng Y Tram Nie
- Số 125/2021/TB-OCB - ngày 12/4/2021 - Khách hàng Y Yiep Mlo
- Số 06/2021/TB-OCB - ngày 12/4/2021 - Khách hàng Trần Thị Bích Chi

- Số 06/2021/TB-OCB - ngày 26/4/2021 - Khách hàng Mai Tấn Lực

- Số 149/2021/TB-OCB - ngày 10/5/2021 - Khách hàng A Le Yer

- Số 140/2021/TB-OCB - ngày 10/5/2021 - Khách hàng H Dring Mlo

- Số 151/2021/TB-OCB - ngày 10/5/2021 - Khách hàng H Giang Eban
- Số 143/2021/TB-OCB - ngày 10/5/2021 - Khách hàng H Luen Ayun
- Số 152/2021/TB-OCB - ngày 10/5/2021 - Khách hàng H Mik Eban
- Số 134/2021/TB-OCB - ngày 10/5/2021 - Khách hàng H Tam Nie
- Số 137/2021/TB-OCB - ngày 10/5/2021 - Khách hàng H Vui Knul
- Số 144/2021/TB-OCB - ngày 10/5/2021 - Khách hàng Ksor Renh
- Số 153/2021/TB-OCB - ngày 10/5/2021 - Khách hàng Nguyễn Thế Chiến
- Số 148/2021/TB-OCB - ngày 10/5/2021 - Khách hàng Y Bru Nie
- Số 145/2021/TB-OCB - ngày 10/5/2021 - Khách hàng Y Dhonh Ayun
- Số 142/2021/TB-OCB - ngày 10/5/2021 - Khách hàng Y Din Eban
- Số 146/2021/TB-OCB - ngày 10/5/2021 - Khách hàng Y Hio Mlo
- Số 147/2021/TB-OCB - ngày 10/5/2021 - Khách hàng Y Khon Mlo
- Số 150/2021/TB-OCB - ngày 10/5/2021 - Khách hàng Y Kiu Nie
- Số 139/2021/TB-OCB - ngày 10/5/2021 - Khách hàng Y Nhu Ayun

- Số 138/2021/TB-OCB - ngày 10/5/2021 - Khách hàng Y Piet Nie
- Số 141/2021/TB-OCB - ngày 10/5/2021 - Khách hàng Y Rin Nie

- Số 307/2021/TB-OCB - ngày 13/5/2021 - Khách hàng Nguyễn Thị Cẩm Thúy

- Số 723/2021/TB-OCB - ngày 14/5/2021 - Khách hàng Huỳnh Thị Hoàng

- Số 758/2021/TB-OCB - ngày 20/5/2021 - Khách hàng Đặng Thị Thu Sang

- Số 333/2021/TB-OCB - ngày 24/5/2021 - Số 333

- Số 335/2021/TB-OCB - ngày 24/5/2021 - Số 335

- Số 028/2021/TB-OCB - ngày 28/5/2021 - Khách hàng Khâu Thị Thu Huyền

- Số 26/2021/TB-OCB - ngày 29/5/2021 - Khách hàng Lưu Hồng Hà

- Số 25/2021/TB-OCB - ngày 29/5/2021 - Khách hàng Bùi Cao Vinh

- Số 154/2021/TB-OCB - ngày 31/5/2021 - Khách hàng Y Phuc Mlo

- Số 155/2021/TB-OCB - ngày 31/5/2021 - Khách hàng Lê Tuấn Hồng

- Số 156/2021/TB-OCB - ngày 31/5/2021 - Khách hàng Y Em Nie
- Số 158/2021/TB-OCB - ngày 31/5/2021 - Khách hàng Y Lo Nie
- Số 159/2021/TB-OCB - ngày 31/5/2021 - Khách hàng Y Blec Mlo
- Số 161/2021/TB-OCB - ngày 31/5/2021 - Khách hàng Y Phi Mlo
- Số 162/2021/TB-OCB - ngày 31/5/2021 - Khách hàng Y Giam Mlo
- Số 165/2021/TB-OCB - ngày 31/5/2021 - Khách hàng Y Mio Mlo

- Số 166/2021/TB-OCB - ngày 31/5/2021 - Khách hàng Nguyễn Văn Thêm
- Số 168/2021/TB-OCB - ngày 31/5/2021 - Khách hàng Y Nghiệp Nie

- Số 41/2021/TB-OCB - ngày 01/6/2021 - Khách hàng Lê Văn Hòa

- Số 301/2021/TB-OCB - ngày 02/6/2021 - Khách hàng Nông Thị Ngân

- Số 306/2021/TB-OCB - ngày 03/6/2021 - Khách hàng Trần Thành Trung & Nguyễn Thu Hà

- Số 18/2021/TB-OCB - ngày 08/6/2021 - Khách hàng Đèo Thị Tuyết Nhung

- Số 851A/2021/TB-OCB - ngày 08/6/2021 - Khách hàng Nguyễn Văn Cường

- Số 42/2021/TB-OCB - ngày 10/6/2021 - Khách hàng Nguyễn Văn Quốc

- Số 52/2021/TB-OCB - ngày 11/6/2021 - Khách hàng Y Sin Nie

- Số 66/2021/TB-OCB - ngày 11/6/2021 - Khách hàng Nguyễn Ngọc Nam

- Số 31/2021/TB-OCB - ngày 14/6/2021 - Khách hàng Ngô Tấn Thành

- Số 06/2021/TB-OCB - ngày 14/6/2021 - Khách hàng Nguyễn Thu Ngọc Nhung

- Số 26/2021/TB-OCB - ngày 15/6/2021 - Khách hàng Nguyễn Thanh Tú

- Số 27/2021/TB-OCB - ngày 15/6/2021 - Khách hàng Đặng Văn May

- Số 29.06/2021/TB-OCB - ngày 29/6/2021 - Khách hàng Vũ Quốc Đạt

- Số 29061/2021/TB-OCB - ngày 29/6/2021 - Khách hàng Lê Văn Hiếu

- Số 997/2021/TB-OCB - ngày 01/7/2021 - Khách hàng Nguyễn Phúc Lộc

- Số 24/2021/TB-OCB - ngày 06/7/2021 - Khách hàng Trương Công Phúc

- Số 26/2021/TB-OCB - ngày 06/7/2021 - Khách hàng Trần Thị Thanh

- Số 32/2021/TB-OCB - ngày 06/7/2021 - Khách hàng Lương Văn Thảo

- Số 34/2021/TB-OCB - ngày 06/7/2021 - Khách hàng H Thi Êban

- Số 28/2021/TB-OCB - ngày 06/7/2021 - Khách hàng H Dria Knul

- Số 30/2021/TB-OCB - ngày 06/7/2021 - Khách hàng Đinh Phú Trực

- Số 36/2021/TB-OCB - ngày 16/7/2021 - Khách hàng Phạm Xuân Tin

- Số 38./2021/TB-OCB - ngày 16/7/2021 - Khách hàng Hồ Trọng Phú

- Số 09/2021/TB-OCB - ngày 16/7/2021 - Khách hàng Vi Văn Anh

- Số 27/2021/TB-OCB - ngày 16/7/2021 - Khách hàng Lương Văn Chí

- Số 45/2021/TB-OCB - ngày 16/7/2021 - Khách hàng Vi Văn Mẫn

- Số 69/2021/TB-OCB - ngày 17/7/2021 - Khách hàng Hoàng Văn Tới
- Số 72/2021/TB-OCB - ngày 17/7/2021 - Khách hàng Hjue Ayun
- Số 73/2021/TB-OCB - ngày 17/7/2021 - Khách hàng H Lang Eya

- Số 40/2021/TB-OCB - ngày 21/7/2021 - Khách hàng Nguyễn Văn Huy

- Số 42/2021/TB-OCB - ngày 21/7/2021 - Khách hàng Djuan Kbour

- Số 44/2021/TB-OCB - ngày 21/7/2021 - Khách hàng Nguyễn Văn Cường

- Số 04/2021/TB-OCB - ngày 26/7/2021 - Khách hàng Lý Văn Xuyên

- Số 46/2021/TB-OCB - ngày 27/7/2021 - Khách hàng H Yia Ayun

- Số 48/2021/TB-OCB - ngày 27/7/2021 - Khách hàng Y Klut

- Số 50/2021/TB-OCB - ngày 27/7/2021 - Khách hàng Trần Văn Phương

- Số 159/2021/TB-OCB - ngày 28/7/2021 - Khách hàng Y Loi Ayun

- Số 119/2021/TB-OCB - ngày 28/7/2021 - Khách hàng Y Bup Bya

- Số 667/2021/TB-OCB - ngày 28/7/2021 - Khách hàng Lê Minh Hoàng

- Số 1114A/2021/TB-OCB - ngày 02/8/2021 - Số 1114A

- Số 52/2021/TB-OCB - ngày 06/8/2021 - Khách hàng Lương Thị Nhâm

- Số 54/2021/TB-OCB - ngày 06/8/2021 - Khách hàng H Nam Nie

- Số 56/2021/TB-OCB - ngày 06/8/2021 - Khách hàng Nguyễn Trung Thắng

- Số 182/2021/TB-OCB - ngày 10/8/2021 - Khách hàng H BLANG NIE

- Số 172/2021/TB-OCB - ngày 10/8/2021 - Khách hàng H RIANH NIE

- Số 186/2021/TB-OCB - ngày 10/8/2021 - Khách hàng LE QUANG VINH
- Số 171/2021/TB-OCB - ngày 10/8/2021 - Khách hàng NGUYEN TAM

- Số 174/2021/TB-OCB - ngày 10/8/2021 - Khách hàng Y BUNG NIE
- Số 176/2021/TB-OCB - ngày 10/8/2021 - Khách hàng Y DHI KBUOR
- Số 183/2021/TB-OCB - ngày 10/8/2021 - Khách hàng Y HUONG BTO
- Số 178/2021/TB-OCB - ngày 10/8/2021 - Khách hàng Y NGHI AYUN

- Số 173/2021/TB-OCB - ngày 10/8/2021 - Khách hàng Y NHONG NIE
- Số 180/2021/TB-OCB - ngày 10/8/2021 - Khách hàng Y NOI NIE
- Số 169/2021/TB-OCB - ngày 10/8/2021 - Khách hàng Y THAI NIE
- Số 184/2021/TB-OCB - ngày 10/8/2021 - Khách hàng Y THI ADRONG 

- Số 181/2021/TB-OCB - ngày 10/8/2021 - Khách hàng Y ZON MLO
- Số 185/2021/TB-OCB - ngày 10/8/2021 - Khách hàng RCAM Y PRAI

- Số 47/2021/TB-OCB - ngày 09/8/2021 - Khách hàng Huỳnh Hữu Đoan

- Số 52/2021/TB-OCB - ngày 09/8/2021 - Khách hàng H Num Nie

- Số 13/2021/TB-OCB - ngày 09/8/2021 - Khách hàng Nguyễn Thị Thúy Xuân

- Số 15/2021/TB-OCB - ngày 09/8/2021 - Khách hàng Nguyễn Văn Giang

- Số 25/2021/TB-OCB - ngày 09/8/2021 - Khách hàng Y Jut Nie

- Số 32/2021/TB-OCB - ngày 09/8/2021 - Khách hàng Y Liel Kbuor

- Số 18/2021/TB-OCB - ngày 09/8/2021 - Khách hàng Y Phec Eban

- Số 53/2021/TB-OCB - ngày 09/8/2021 - Khách hàng Y Qua Bu Nâm

- Số 51/2021/TB-OCB - ngày 09/8/2021 - Khách hàng Y Têk

- Số 208/2021/TB-OCB - ngày 20/8/2021 - Khách hàng Dư Thị Thúy
- Số 29/2021/TB-OCB - ngày 20/8/2021 - Khách hàng H Djuc Nie

- Số 69/2021/TB-OCB - ngày 24/8/2021 - Khách hàng Y Tan Bkrong

- Số 102/2021/TB-OCB - ngày 26/8/2021 - Khách hàng H Ri Nie

- Số 157/2021/TB-OCB - ngày 26/8/2021 - Khách hàng Y Min Nie

- Số 175/2021/TB-OCB - ngày 27/8/2021 - Khách hàng Diem Ayun
- Số 177/2021/TB-OCB - ngày 27/8/2021 - Khách hàng H Kloc Mjao
- Số 190/2021/TB-OCB - ngày 27/8/2021 - Khách hàng Lê Công Kiên
- Số 101/2021/TB-OCB - ngày 27/8/2021 - Khách hàng Lê Văn Quang

- Số 187/2021/TB-OCB - ngày 27/8/2021 - Khách hàng Nie Y Sam

- Số 164/2021/TB-OCB - ngày 27/8/2021 - Khách hàng Y Bun Mjao
- Số 59/2021/TB-OCB - ngày 01/9/2021 - Khách hàng Nguyễn Thắng
- Số 58/2021/TB-OCB - ngày 01/9/2021 - Khách hàng Y Tuyến Rcăm

- Số 125/2021/TB-OCB - ngày 9/9/2021 - Khách hàng Dominic Pak Eban

- Số 131/2021/TB-OCB - ngày 9/9/2021 - Khách hàng H Nguyen Mlo

- Số 86/2021/TB-OCB - ngày 9/9/2021 - Khách hàng H Tuyết Bya

- Số 88/2021/TB-OCB - ngày 9/9/2021 - Khách hàng Lương Văn Bảy
- Số 84/2021/TB-OCB - ngày 9/9/2021 - Khách hàng Lương Văn Khơi
- Số 54/2021/TB-OCB - ngày 9/9/2021 - Khách hàng Trần Văn Đức
- Số 90/2021/TB-OCB - ngày 9/9/2021 - Khách hàng Trịnh Văn Trình

- Số 001/2021/TB-OCB - ngày 10/9/2021 - Khách hàng Duong Van Rung

- Số 002/2021/TB-OCB - ngày 10/9/2021 - Khách hàng Ha Quoc Luan

- Số 003/2021/TB-OCB - ngày 10/9/2021 - Khách hàng La Van Nam

- Số 004/2021/TB-OCB - ngày 10/9/2021 - Khách hàng Hoang Thi Vien

- Số 005/2021/TB-OCB - ngày 10/9/2021 - Khách hàng Le Xuan The

- Số 006/2021/TB-OCB - ngày 10/9/2021 - Khách hàng Vi Van Thanh

- Số 007/2021/TB-OCB - ngày 10/9/2021 - Khách hàng Be Thi Hoi

- Số 16.09/2021/TB-OCB - ngày 16/9/2021 - Khách hàng Khuong Thi Thanh Huong

- Số 38/2021/TB-OCB - ngày 18/9/2021 - Khách hàng Chu Văn Phương

- Số 181/2021/TB-OCB - ngày 18/9/2021 - Khách hàng H Phôi Nie

- Số 106/2021/TB-OCB - ngày 25/9/2021 - Khách hàng H Guel Rcam

Số 108/2021/TB-OCB - ngày 25/9/2021 - Khách hàng Y Bun Nie

- Số 110/2021/TB-OCB - ngày 25/9/2021 - Khách hàng Nguyễn Thị Quý

- Số 1262/2021/TB-OCB - ngày 04/10/2021 - Khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Dung

Số 1273/2021/TB-OCB - ngày 05/10/2021 - Khách hàng Nguyễn Hồ Hải

- Số 1334/2021/TB-OCB - ngày 14/10/2021 - Khách hàng Nguyễn Văn Lịch

- Số 112/2021/TB-OCB - ngày 22/10/2021 - Khách hàng H Linh Da Bya

Số 89/2021/TB-OCB - ngày 20/10/2021 - Khách hàng Nguyen Thi Tuyet

Số 141/2021/TB-OCB - ngày 13/10/2021 - Khách hàng Vi Van Chien

Số 114/2021/TB-OCB - ngày 22/10/2021 - Khách hàng Nguyen Duc Sang

Số 1413/2021/TB-OCB - ngày 26/10/2021 - Khách hàng Võ Văn Thành

Số 1414/2021/TB-OCB - ngày 26/10/2021 - Khách hàng Nguyễn Thị Hạnh

Số 1415/2021/TB-OCB - ngày 26/10/2021 - Khách hàng Nguyễn Hùng Dũng

- Số 1468/2021/TB-OCB - ngày 01/11/2021 - Khách hàng Trần Thị Kim Phượng

- Số 203/2021/TB-OCB - ngày 03/11/2021 - Khách hàng Nguyen Ba Linh

Số 123/2021/TB-OCB - ngày 03/11/2021 - Khách hàng Le Thi Tu

Số 115/2021/TB-OCB - ngày 03/11/2021 - Khách hàng Mong Van Dung

Related news

See more
Customer support
(84) 28 7305 6678