Back to previous

Kết quả chương trình Đại sứ OMNI

04/01/2022

Kết quả xếp hạng theo thứ tự từ thấp đến cao, thống kê từ ngày 1 đến 31 mỗi tháng. Trong đó, giới thiệu thành công hợp lệ là người được giới thiệu đăng ký mở tài khoản Ngân hàng số OCB OMNI và phát sinh tối thiểu 01 giao dịch qua ứng dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký.

Tháng 02.2022

STT Mã định danh (CIF) Họ Tên Khách hàng Số lượt giới thiệu thành công

Giá trị giải thưởng

1 2630390 NGUYEN MINH KHANG 363 IPHONE 13 Pro Max 256GB
2 2636951 HUYNH VAN CHIEN 344 5,000,000
3 7522708 VU MINH QUANG 334 5,000,000
4 2604751 NGUYEN MINH NHAT 320 5,000,000
5 7380671 NGUYEN THE HIEN 305 5,000,000
6 2649951 TRAN NGOC PHUOC 214 2,000,000
7 2631363 NGUYEN THANH TUNG 153 2,000,000
8 2613439 NGUYEN THANH SANG 141 2,000,000
9 2531308 BUI NGUYEN KHAI THIEN 118 2,000,000
10 7421221 VU DUONG DUY 109 2,000,000

 

Related news

See more
Customer support
(84) 28 7305 6678