Nguyên tắc của hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội

16/03/2022

OCB tôn trọng việc thân thiện với môi trường và áp dụng gắn liền với các hoạt động kinh doanh, quản lý nội bộ.

  • Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về MT&XH và cam kết của OCB với các đối tác;
  • Việc đánh giá và quản lý rủi ro MT&XH được lồng ghép vào các hoạt động kinh doanh và quy định quản lý rủi ro chung của OCB.

Quy trình quản lý rủi ro môi trường và xã hội:

1.    Sơ đồ quy trình quản lý rủi ro MT&XH

2.    Các nội dung chính

  • Kiểm tra tổng quát các giao dịch: Tất cả các Khách hàng thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy định quản lý rủi ro MT&XH đều được kiểm tra, rà soát để phân loại mức độ rủi ro về MT&XH. Các đề xuất cấp tín dụng sẽ không được tiếp tục xem xét trong trường hợp mục đích cấp tín dụng nằm trong danh sách không cấp tín dụng của OCB hoặc nằm trong danh mục loại từ của IFC và các đối tác khác mà OCB có thỏa thuận bằng văn bản.
  • Đánh giá rủi ro MT&XH: OCB thực hiện thẩm định rủi ro về MT&XH đồng thời và là một phần không tách rời của công tác thẩm định tín dụng trên nguyên tắc:
    • Tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường được thông qua bởi Chính phủ Việt Nam;
    • Tuân thủ quy định nội bộ cũng như tôn trọng các thỏa thuận với các đối tác tài trợ.

Việc đánh giá rủi ro MT&XH phải dựa trên đồng thời các tiêu chuẩn ở trên. Trong trường hợp các quy định về bảo vệ môi trường có cùng tiêu chí nhưng có tiêu chuẩn khác nhau thì áp dụng quy định có tiêu chuẩn tốt hơn (có lợi hơn) đối với bảo vệ môi trường và xã hội.

  • Giám sát thực hiện các cam kết về MT&XH: OCB thường xuyên giám sát quá trình hoạt động của Khách hàng nhằm đảm bảo việc tuân thủ trong suốt thời gian vay vốn đối với các điều kiện về MT&XH đã được thỏa thuận kèm theo các điều kiện tín dụng. 
  • Báo cáo quản lý rủi ro MT&XH: OCB thực hiện báo cáo định kỳ về các vấn đề liên quan đến MT&XH cho Ngân hàng Nhà nước cũng như các đối tác theo thỏa thuận.

Tin liên quan

Xem thêm
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678