Trở lại trang trước

Thông báo thu giữ tài sản năm 2022

01/01/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/01/2022 - Khách hàng Duong Hong Son

Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 08/02/2022 - Khách hàng Tran Nguyen Manh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 08/02/2022 -

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 09/02/2022 - Khách hàng Le Chi Thanh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 16/02/2022 - Khách hàng Do Thuy Ai

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/02/2022 - Khách hàng Le Thi Thu Thao

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/02/2022 - Khách hàng Nguyen Thi Hoa

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/02/2022 - Khách hàng Nguyen Thi Van Thuy

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/02/2022 - 

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 23/02/2022 - Khách hàng Đặng Văn Đình

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 23/02/2022 - Khách hàng Nguyễn Việt Hà

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 23/02/2022 - Khách hàng Trần Ngọc Dung

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 23/02/2022 - Khách hàng Nguyễn Trung Chỉnh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 23/02/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/02/2022 - Khách hàng Phan Văn Quang

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/02/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 01/03/2022 - Khách hàng Phan Trọng Nhân

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 02/03/2022 - Khách hàng Nguyen Thi Thuy

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 02/03/2022 - Khách hàng Nguyen Thanh Hien

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 03/03/2022 - Khách hàng Nguyen Van Tho

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 07/03/2022 - Khách hàng Nguyen Van Tai

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 07/03/2022 - Khách hàng Bui Minh Thanh Hai và Do Thi Chin

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 07/03/2022 - Khách hàng Le Thanh Hieu

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 07/03/2022 - Khách hàng Le Thi Tuyet Nhung

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 07/03/2022 - Khách hàng Nguyen Thi Tam

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 07/03/2022 - Khách hàng Vo Minh Thien Vu

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 10/03/2022 - Khách hàng Bui Truong Minh Hai

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 10/03/2022 - Khách hàng Tran Trong Nhon

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 10/03/2022 - Khách hàng Vu Nhu Ngoc

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 10/03/2022 - Khách hàng Nguyen Quoc Khoi

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 11/03/2022 - Khách hàng Nguyen Thi Hanh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 14/03/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 14/03/2022 - Khách hàng Tran Van Tien

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 15/03/2022 - Khách hàng Nguyen Thi Kieu Trang

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 16/03/2022 - Khách hàng Tran Duy Tuan

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 16/03/2022 - Khách hàng Le Thi Minh Nguyet

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 17/03/2022 - Khách hàng Pham Van Cu

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 18/03/2022 

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 18/03/2022 - Khách hàng Truong Cong Dung

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 18/03/2022 - Khách hàng Phan Lam

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/03/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 24/03/2022 - Khách hàng Lam Van Chau

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 24/03/2022 - Khách hàng Tran Van Ly

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 28/03/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 28/03/2022 - Khách hàng Tran Ngoc Kim Long

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 28/03/2022 - Khách hàng Dong Tan Hung

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 28/03/2022 - Khách hàng Truong Van Cu

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 28/03/2022 - Khách hàng Phan Thi Hong

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 29/03/2022 - Khách hàng Phan Dinh Quy

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 29/03/2022 - Khách hàng Hoang Thien Van

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 29/03/2022 - Khách hàng Ha Xuan Ngu

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 30/03/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 30/03/2022 - Khách hàng Nguyen Minh Tri

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 30/03/2022 - Khách hàng Pham Phuong Tam

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 04/04/2022 - Khách hàng Ngo Huy Cuong

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 04/04/2022 - Khách hàng Lam Thi Ngoc

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 04/04/2022 - Khách hàng Nguyen Thi Chinh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 04/04/2022 - Khách hàng Tran Van Thanh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 04/04/2022 - Khách hàng Ngo Thi To My

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 04/04/2022 - Khách hàng Nguyen Anh Chi

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 13/04/2022 - Khách hàng Nguyen Van De

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 13/03/2022 - Khách hàng Lam Van Minh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 14/04/2022 - Khách hàng Vo Thuy Hong Tham

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 15/04/2022 - Khách hàng Trinh Nhe Nhan

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 18/04/2022 - Khách hàng Nguyen Thanh Thao

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 18/04/2022 - Khách hàng Nguyen Kim Loan

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 18/04/2022 - Khách hàng Pham Thi Ba

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 20/04/2022 - Khách hàng Le Thi Nhien

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/04/2022 - Khách hàng Nguyen Thi Kim Oanh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 22/04/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/04/2022 - Khách hàng Nguyen Thanh Nhan

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 27/04/2022 - Khách hàng Ly Thi Thanh Hoa

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 29/04/2022 - Khách hàng Nguyen Thi Huynh Hoa

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 04/05/2022 - Khách hàng Nguyen Dinh Quan

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 05/05/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 05/05/2022 - Khách hàng Trieu Doan Can

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 05/05/2022 - Khách hàng Lam Thanh Lap

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 09/05/2022 - Khách hàng Nguyen Huynh Tri Quoc

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 12/05/2022 - Khách hàng Vu Thi Thao

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 12/05/2022 - Khách hàng Tran Thi Van

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 13/05/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 15/05/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 16/05/2022 - Khách hàng Luu Tan Nhon

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/05/2022 - Khách hàng Tran Thi Cam Thu

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 26/05/2022 - Khách hàng Nguyen Ngoc Phuong

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 31/05/2022 - Khách hàng Nguyen Thi Tuoi

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 31/05/2022 - Khách hàng Le Ngoc Thuy

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 01/06/2022 - Khách hàng Nguyen Ngoc Hung

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 01/06/2022 - Khách hàng Ha Xuan Cuong

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 02/06/2022 - Khách hàng To Thanh Le Khoa

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 07/06/2022 - Khách hàng Vo Thi My

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 07/06/2022 - Khách hàng Nguyen Minh Hieu

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 08/06/2022 - Khách hàng Tran Thi Sen

- Thông báo thu giữ tài sản số 40 - Ngày 08/06/2022 - Khách hàng Le Thanh Phuong

- Thông báo thu giữ tài sản số 43 - Ngày 08/06/2022 - Khách hàng Le Thanh Phuong

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 10/06/2022 - Khách hàng Pham Duc Phong

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 13/06/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 13/06/2022 - Khách hàng Tran Thi Thanh Binh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 13/06/2022 - Khách hàng Pham Thi Sen

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 13/06/2022 - Khách hàng Nguyen Hien Muoi

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 14/06/2022 - Khách hàng Duong Thi Kim Yen

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 14/06/2022 - Khách hàng Tran Nguyen Khach Linh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 16/06/2022 - Khách hàng Nguyen Thi Thuy Oanh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 16/06/2022 - Khách hàng Nguyen Van Hoang

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 16/06/2022 - Khách hàng Bui Cong Ly

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 16/06/2022 - Khách hàng Nguyen Thanh Dien

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 17/06/2022 - Khách hàng Le Thi Xuan Mai

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 17/06/2022 - Khách hàng Le Van Moi

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 20/06/2022 - Khách hàng Le Quoc Nhan

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/06/2022 - Khách hàng Bach Thi Thach

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/06/2022 - Khách hàng Tran Thi Ba

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 24/06/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 27/06/2022 - Khách hàng Nguyen Thi Muoi - Ngày đăng: 04/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 30/06/2022 - Khách hàng Pham Thi Phuong Loan - Ngày đăng: 01/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 01/07/2022 - Ngày đăng: 06/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 05/07/2022 - Ngày đăng: 06/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 04/07/2022 - Khách hàng Nguyen Thi Quy - Ngày đăng: 07/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 05/07/2022 - Khách hàng Pham Thi Thao - Ngày đăng: 11/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 07/07/2022 - Khách hàng Pham Thi Kim Dung - Ngày đăng: 12/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 09/07/2022 - Khách hàng Nguyen Manh Khuong - Ngày đăng: 12/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 28/06/2022 - Khách hàng Huynh Quang Hoi - Ngày đăng: 14/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 07/07/2022 - Khách hàng Nguyen Xuan Duong - Ngày đăng: 14/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 08/07/2022 - Khách hàng Ngo Thi Thuy Tien - Ngày đăng: 14/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 24/06/2022 - Khách hàng Doan Bao Thuy - Ngày đăng: 19/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 12/07/2022 - Khách hàng Le Van Dinh - Ngày đăng: 20/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 15/07/2022 - Khách hàng Nguyen Hoai Nam - Ngày đăng: 20/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 12/07/2022 - Khách hàng Le Hoang Son - Ngày đăng: 21/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 04/07/2022 - Khách hàng Vu Trong Bang - Ngày đăng: 25/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 12/07/2022 - Khách hàng Nguyen Cong Man - Ngày đăng: 25/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 12/07/2022 - Khách hàng Diep Bao Long - Ngày đăng: 25/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 18/07/2022 - Khách hàng Le Thi Thanh Tam - Ngày đăng: 25/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 19/07/2022 - Khách hàng Nguyen Thi Le Huyen - Ngày đăng: 27/07/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 28/07/2022 - Khách hàng Huynh Ba Khoa - Ngày đăng: 01/08/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/07/2022 - Khách hàng Phạm Ba Tong - Ngày đăng: 02/08/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/07/2022 - Khách hàng Nguyen Thi Lai - Ngày đăng: 02/08/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/07/2022 - Khách hàng Nguyen Quoc Hoang - Ngày đăng: 03/08/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 27/07/2022 - Khách hàng Tran Quang Tung - Ngày đăng: 03/08/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 27/07/2022 - Khách hàng Nguyen Thi Thu Nguyet - Ngày đăng: 03/08/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 28/07/2022 - Khách hàng Nguyen Thi Dich - Ngày đăng: 03/08/2022

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 28/07/2022 - Khách hàng Dang Thi Xuan - Ngày đăng: 03/08/2022

Tin liên quan

Xem thêm
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678