1800 6678Miễn phí cuộc gọi 24/7
Search

Lãi suất

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng từ
12 / 07 / 2018 12:00 AM

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Chi nhánh gần nhất để có thông tin lãi suất cập nhật mới nhất.
Xem chi tiết Chi Nhánh

Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ [% năm]
[% tháng]
Lãnh lãi hàng tháng [% năm]
[% tháng]
Tiền gửi tiết kiệm không kì hạn 0,20 % n/a n/a n/a
01 Tuần 1,00 % n/a n/a n/a
02 Tuần 1,00 % n/a n/a n/a
03 Tuần 1,00 % n/a n/a n/a
01 Tháng 5,40 % 0,45 % n/a n/a
02 Tháng 5,45 % 0,45 % 5,43 % 0,45 %
03 Tháng 5,50 % 0,46 % 5,47 % 0,46 %
04 Tháng 5,50 % 0,46 % 5,46 % 0,46 %
05 Tháng 5,50 % 0,46 % 5,45 % 0,45 %
06 Tháng 7,00 % 0,58 % 6,90 % 0,58 %
07 Tháng 7,00 % 0,58 % 6,88 % 0,57 %
08 Tháng 7,00 % 0,58 % 6,86 % 0,57 %
09 Tháng 7,10 % 0,59 % 6,93 % 0,58 %
10 Tháng 7,10 % 0,59 % 6,91 % 0,58 %
11 Tháng 7,10 % 0,59 % 6,89 % 0,57 %
12 Tháng 7,30 % n/a 7,06 % 0,59 %
13 Tháng n/a n/a n/a n/a
15 Tháng 7,40 % 0,62 % 7,09 % 0,59 %
18 Tháng 7,45 % 0,62 % 7,08 % 0,59 %
21 Tháng 7,50 % 0,63 % 7,06 % 0,59 %
24 Tháng 7,55 % 0,63 % 7,05 % 0,59 %
36 Tháng 7,60 % 0,63 % 6,86 % 0,57 %
Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ [% năm]
Không kỳ hạn 0,00%
01 tháng 0,00%
02 tháng 0,00%
03 tháng 0,00%
04 tháng 0,00%
05 tháng 0,00%
06 tháng 0,00%
07 tháng 0,00%
08 tháng 0,00%
09 tháng 0,00%
10 tháng 0,00%
11 tháng 0,00%
12 tháng 0,00%
13 tháng 0,00%
Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ [% năm]
[% tháng]
Lãnh lãi hàng tháng [% năm]
[% tháng]
Tiền gửi thanh toán 0,10% n/a n/a n/a
Tiền gửi không kỳ hạn 0,10% n/a n/a n/a
1 Tuần 1,00% n/a n/a n/a
02 Tuần 1,00% n/a n/a n/a
03 Tuần 1,00% n/a n/a n/a
01 Tháng 5,40% n/a n/a n/a
02 Tháng 5,45% n/a 5,44 % n/a
03 Tháng 5,50% n/a 5,47 % n/a
04 Tháng 5,50% n/a 5,46 % n/a
05 Tháng 5,50% n/a 5,45 % n/a
06 Tháng 6,80% n/a 6,71 % n/a
07 Tháng 6,80% n/a 6,69 % n/a
08 Tháng 6,80% n/a 6,67 % n/a
09 Tháng 6,80% n/a 6,65 % n/a
10 Tháng 6,80% n/a 6,63 % n/a
11 Tháng 6,80% n/a 6,61 % n/a
12 Tháng 7,20% n/a 6,97 % n/a
18 Tháng 7,20% n/a 6,86 % n/a
21 Tháng 7,20% n/a 6,80 % n/a
24 Tháng 7,20% n/a 6,75 % n/a
36 Tháng 7,20% n/a 6,54 % n/a
Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ [% năm]
Không kỳ hạn 0,00 %
1 tháng 0,00 %
2 tháng 0,00 %
3 tháng 0,00 %
4 tháng 0,00 %
5 tháng 0,00 %
6 tháng 0,00 %
7 tháng 0,00 %
8 tháng 0,00 %
9 tháng 0,00 %
10 tháng 0,00 %
11 tháng 0,00 %
12 tháng 0,00 %
13 tháng 0,00 %
http://ocb.com.vn
ocb_webiste