Tin tuyển dụng


Vị trí tuyển dụngSLPhòng banNơi làm việcNgày hết hạn
CHUYÊN VIÊN ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG1Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tưTP. Hồ Chí Minh31/01/2022
CHUYÊN VIÊN ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG1Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tưTP. Hồ Chí Minh31/01/2022
NHÂN VIÊN KHO QUỸ 4Khối vận hànhHà Nội31/01/2022
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR) 4Trung tâm bảo hiểmHà Nội31/01/2022
GIÁM ĐỐC/ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN20Khối RBHà Nội31/01/2022
KIỂM SOÁT VIÊN4Khối quản lý tín dụngHà Nội31/01/2022
GIAO DỊCH VIÊN12Khối RBHà Nội31/01/2022
CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT PHI TÍN DỤNG1Phòng giám sát tín dụngHà Nội31/01/2022
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR – FA)2Trung tâm bảo hiểmHà Nội31/01/2022
CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ3Phòng thẩm định giáHà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Thanh Hóa31/01/2022
CHUYÊN VIÊN ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - HO
Phòng ban
: Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tư
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 31/01/2022
CHUYÊN VIÊN ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - HO
Phòng ban
: Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tư
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 31/01/2022
NHÂN VIÊN KHO QUỸ
Nơi làm việc
:Khu vực Miền Bắc
Phòng ban
: Khối vận hành
Số lượng
: 4
Ngày hết hạn
: 31/01/2022
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR)
Nơi làm việc
:Khu vực Miền Bắc
Phòng ban
: Trung tâm bảo hiểm
Số lượng
: 4
Ngày hết hạn
: 31/01/2022
GIÁM ĐỐC/ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Nơi làm việc
:Khu vực Miền Bắc
Phòng ban
: Khối RB
Số lượng
: 20
Ngày hết hạn
: 31/01/2022
KIỂM SOÁT VIÊN
Nơi làm việc
:Khu vực Miền Bắc
Phòng ban
: Khối quản lý tín dụng
Số lượng
: 4
Ngày hết hạn
: 31/01/2022
GIAO DỊCH VIÊN
Nơi làm việc
:Khu vực Miền Bắc
Phòng ban
: Khối RB
Số lượng
: 12
Ngày hết hạn
: 31/01/2022
CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT PHI TÍN DỤNG
Nơi làm việc
:Khu vực Miền Bắc
Phòng ban
: Phòng giám sát tín dụng
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 31/01/2022
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR – FA)
Nơi làm việc
:Khu vực Miền Bắc
Phòng ban
: Trung tâm bảo hiểm
Số lượng
: 2
Ngày hết hạn
: 31/01/2022
CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ
Nơi làm việc
:Khu vực Miền Bắc
Phòng ban
: Phòng thẩm định giá
Số lượng
: 3
Ngày hết hạn
: 31/01/2022

Đăng ký nhận thông báo việc làm