Back to previous

THÔNG BÁO THU GIỮ TÀI SẢN NĂM 2021

06/01/2021

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 27/10/2020 - Khách hàng Nguyễn Hồng Hào
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 22/12/2020 - Khách hàng Hồ Thanh Minh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 05/01/2021 - Khách hàng Nguyễn Văn Cường

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 08/01/2021 - Khách hàng Nguyễn Thị Anh Thư

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 19/01/2021 - Khách hàng Nguyễn Hữu Hà & Lê Thị Phú

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 20/01/2021 - Khách hàng Đặng Minh Tuấn & Nguyễn Sơn Ca

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 30/12/2020 - Khách hàng Nguyễn Thị Phấn

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 04/02/2021 - Khách hàng Kiều Tấn Liêm

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 19/02/2020 - Khách hàng Trần Minh Tân & Quách Thị Trang

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 02/3/2021 - Khách hàng Đỗ Thị Phúc & Nguyễn Thị Ngọc Dung

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 05/3/2021 - Công ty TNHH TM XD Cầu đường Minh Đạt

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 10/3/2021 - Công ty TNHH MTV Ngọc Liên Phát

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 10/3/2021 - Khách hàng Đặng Văn Mây

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 10/3/2021 - Khách hàng Nguyễn Thành Tú

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 12/3/2021 - Khách hàng Trần Thanh Cường & Bùi Xuân Tiến

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 15/3/2021 - Khách hàng Nguyễn Thị Hạnh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 19/3/2021 - Khách hàng Bùi Ngọc Bích Trâm

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 19/3/2021 - Khách hàng Đặng Minh Rở

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 19/3/2021 - Khách hàng Nguyễn Thị Mỹ Lệ

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 19/3/2021 - Khách hàng Nguyễn Thị Gái Em

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 19/3/2021 - Khách hàng Lương Trần Lý Nguyễn

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 23/3/2021 - Khách hàng Lê Văn Lam

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 23/3/2021 - Khách hàng Trần Thị Anh Thư

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/3/2021 - Khách hàng Ngô Tấn Thành

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 29/3/2021 - Khách hàng Nguyễn Cảnh Thành & Đặng Hồng Thắng & Nguyễn Thị Cẩm Thúy

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 29/3/2021 - Khách hàng Võ Văn Thanh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 31/3/2021 - Khách hàng Nguyễn Thị Phượng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 31/3/2021 - Khách hàng Nguyễn Thị Kim Quới

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 01/4/2021 - Khách hàng Huỳnh Thị Mỹ Siêng & Trần Đức Trọng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 05/4/2021 - Khách hàng Võ Văn Bảy & Chạc Thị Mùi & Huỳnh Thị Sen

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 06/4/2021 - Khách hàng Nguyễn Hùng Dũng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 06/4/2021 - Khách hàng Nguyễn Văn Thạnh & Huỳnh Thị Hương

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 09/4/2021 - Khách hàng Nguyễn Thị Huế Trâm

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 09/4/2021 - Khách hàng Khâu Thị Thu Huyền & Nguyễn Văn Tuấn

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 12/4/2021 - Khách hàng Nguyễn Minh Đức

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 13/4/2021 - Khách hàng Đào Kim Nga

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 14/4/2021 - Khách hàng Đào Lập Nghiệp

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 16/4/2021 - Khách hàng Nguyễn Công Minh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 22/4/2021 - Khách hàng Phạm Lê Minh Tân

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 22/4/2021 - Khách hàng Huỳnh Văn Tươi

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 22/4/2021 - Khách hàng Bùi Thị Phụng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 27/4/2021 - Ngày 27/04/2021

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 29/4/2021 - Khách hàng Bùi Thanh Phong

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 06/5/2021 - Khách hàng Lý Thành Đạo

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 06/5/2021 - Khách hàng Nguyễn Thị Gái

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 06/5/2021 - Khách hàng Phan Thị Thu Hằng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 10/5/2021 - Khách hàng Đoàn Chí Tâm

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 12/5/2021 - Khách hàng Nguyễn Lâm Xinh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 14/5/2021 - Khách hàng Phan Thị Nam

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 20/5/2021 - Khách hàng Trương Văn Ti

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 20/5/2021 - Khách hàng Trần Văn Bé

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 20/5/2021 - Khách hàng Trương Văn Ti

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/5/2021 - Công ty An Nam Phát

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/5/2021 - Khách hàng Chu Minh Chiến

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 22/5/2021 - Khách hàng Hồ Ngọc Thành

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 24/5/2021 - Khách hàng Nguyễn Thành Quang

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 24/5/2021 - Khách hàng Võ Thành Trung

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 24/5/2021 - Ngày 24/5/2021

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 24/5/2021 - Khách hàng Biện Trần Sơn

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 24/5/2021 - Khách hàng Biện Trần Sơn

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 27/5/2021 - Khách hàng Phạm Bích Trăm

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 27/5/2021 - Khách hàng Hoàng Diệu Thúy

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 27/5/2021 - Khách hàng Trần Thanh Trung

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 01/6/2021 - Khách hàng Huỳnh Thiện Khiêm

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 01/6/2021 - Khách hàng Lê Đức Quang Anh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 01/6/2021 - Khách hàng Dương Thị Hoài

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 01/6/2021 - Khách hàng  Tăng Phước Tiền

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 02/6/2021 - Khách hàng Lê Ngọc Khoa

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 04/6/2021 - Khách hàng Phạm Văn Đức

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 06/6/2021 - Khách hàng Trần Quang Thắng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 07/6/2021 - Khách hàng Phùng Thị Tuyết

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 07/6/2021 - Khách hàng Phạm Thanh Hưng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 07/6/2021 - Khách hàng Trần Ngọc Thanh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 09/6/2021 - Khách hàng Phạm Hoàng Thanh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 14/6/2021 - Khách hàng Nguyễn Đoan Chính

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 16/6/2021 - Khách hàng Lê Khắc Hùng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 18/6/2021 - Khách hàng Nguyễn Khắc Tú

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/6/2021 - Khách hàng Lê Thị Ngọc Thủy

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/6/2021 - Khách hàng Nguyễn Thị Kim Phượng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/6/2021 - Khách hàng Hồ Thị Kim Mỹ

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 02/7/2021 - Khách hàng Dương Nguyễn Viết Nhân

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 02/7/2021 - Khách hàng Giáp Thanh Đức

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 07/7/2021 - Khách hàng Lê Thị Mỹ Loan

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 30/8/2021 - Công ty TNHH MTV Thảo Vy

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 01/9/2021

Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 18/10/2021
Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 01/11/2021

Related news

See more
Customer support
(84) 28 7305 6678